Schoolvisie

Hoe vertalen we onze visie naar de praktijk van alle dag?

Op De Catamaran begint elk kind de dag met een uurtje in de eigen stamgroep, met taal en rekenen. Daarna gaat het programma variëren*. De dag kan verder gaan met studio­-uren en atelieruren. 
De atelieruren zijn het meest ‘puur’ in de zin van trouw aan het onderwijsconcept van ‘de andere basisschool‘.

De studio-­uren zijn de uren waarin een verplicht programma wordt aangeboden, met veel aandacht voor taal, rekenen en lezen.  Leerlingen worden daarvoor ingedeeld op basis van hun niveau voor dat vak. 

De atelier-uren zijn uren waarin diverse vakken worden aangeboden in diverse ruimtes van de school. In de midden- en bovenbouw gaan de leerlingen met hun eigen stamgroepleerkracht naar de verschillende ateliers. 

De keuzeateliers die we momenteel hebben zijn

Voor de middenbouw

  • Atelier Expressie & Drama
  • Atelier Natuur & Techniek
  • Atelier Mijn Wereld
  • Atelier Bewegen

Voor de bovenbouw

  • Atelier Expressie & Drama
  • Atelier Natuur
  • Atelier Techniek
  • Atelier Voeding & Verkeer
  • Atelier de Wereld

De middenbouw groepen hebben in totaal de meeste verplichte studio­-uren. Deze­ leerlingen kunnen vier keer in de week voor een atelier kiezen. In de bovenbouw hebben de leerlingen vijf keer per week een atelier. Daarnaast hebben de leerlingen ook nog elke week gym en zwemmen.

*Voor de kleuters en groep 3 en 4 geldt overigens dat we op een andere manier wer­ken. Zij hebben op hun leeftijd juist meer baat bij een vaste juf, een vertrouwd lokaal en bekende spulletjes om zich heen. Dat bieden wij dan ook.

Wat willen we met onze werkwijze bereiken?

Wat we willen bereiken is dat leerlingen (weer) gaan leren op een manier die bij ze past en die ze zelfvertrouwen geeft en een gevoel van eigenwaarde. Dat wij, gezien de doelgroep, niet alleen letten op cognitieve aspecten maar ook zeer sterk op de algemene ontwikkeling van de persoonlijkheid en ook op het ‘je kunnen redden later’, moge duidelijk zijn.

Onze ervaringen in het werken met het concept ‘de andere basisschool’ zijn zeer positief. Het hele concept (kiezen, medeleerlingen ontmoeten, verschillende mensen leren kennen, veilig zijn maar toch uitgenodigd worden om je grenzen te verleggen) heeft een positieve uitwerking op de leerlingen.

We merken dat in ieder geval gedragsproblemen die bij de leerlingen voortkomen uit frustraties over het leren, afgenomen zijn sinds we werken met dit concept. Kortom: we willen verder met het concept ‘de andere basisschool’ en we gaan dit in de toekomst verfijnen en verbeteren.

Voor alle leerlingen op onze school stellen we een ontwikkelingsperspectief vast. Dit wordt gedaan door een orthopedagoog en de intern begeleider. Dit wordt elk halfjaar besproken en op basis van de kansen van elk kind maken we beredeneerde keuzes en besluiten we wat we met het kind gaan proberen te bereiken.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden