MR & OR

Ouderraad:

De ouderraad wil de contacten tussen ouders en school bevorderen. Ze zet zich in voor activiteiten die door de ouders zelf of door school georganiseerd worden. In de ouderraad zitten ouders/verzorgers en adviserende teamleden. We streven naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen en, gezien het feit dat we een regio-school zijn, zoveel mogelijk uit de hele regio. De ouderraadsleden worden op de algemene ouderavond gekozen en/of benoemd.

Vrijwillige ouderbijdrage voor het Schoolfonds
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor een fonds dat bijeengebracht wordt door ouders en verzorgers en besteed wordt aan allerlei festiviteiten en activiteiten voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad:

De taken van de Medezeggenschapsraad hebben betrekking op velerlei schoolse zaken. Voor vele zaken behoort het bestuur van de school (gemeente Emmen), meestal via de directeur, de MR van de school in te schakelen. Men kan dan denken aan overleg, advies en instemmingsrecht van de MR. De MR bestaat uit ouders/verzorgers en teamleden (met uitzondering van de directie).
De MR van De Catamaran neemt ook deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de gemeente Emmen. Dit is de overkoepelende MR voor alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden