Vervoer

Alle gemeenten hebben een “Verordening Leerlingenvervoer”, waarin vele zaken geregeld worden, zoals de te betalen eigen bijdrage e.d. Voor het vervoer met de busjes wordt opdracht gegeven door de gemeente. Maar ook het aanvragen van een jaarkaart voor het openbaar vervoer, of een tegemoetkoming in de kosten als u zelf uw kind brengt of als het met de fiets komt, is een zaak van de coördinator leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs van uw gemeente. Hieronder volgen de namen en telefoonnummers:

gemeente Emmen  afd. WMO tel. 14 0591
gemeente Coevorden mw. R. Hendriks tel. 14 0524
gemeente Borger/Odoorn mw. M. ten Brink  tel. (0591-)535353
gemeente Vlagtwedde  dhr. R. Tammenga tel. (0599-)320293

U kunt voor vragen altijd bij hen terecht.

Er moet voor ieder schooljaar opnieuw een aanvraag bij uw gemeente ingediend worden. Als u niet opnieuw aanvraagt, wordt uw kind van de vervoerslijst gehaald. Het aanvraagformulier is op het gemeentehuis te verkrijgen.

Belangrijke telefoonnummers en adressen van de vervoerder:

Taxi Dorenbos Assen tel. 0592 - 615000 (voor gemeentes Emmen, Coevorden en Borger/Odoorn
Taxi De Grooth Winschoten tel. 0597 – 454444 (voor gemeente Vlagtwedde)
COA vervoerslijn    

Het schoolvervoer is een “recht”, waarbij ook “plichten” horen, zowel van de vervoerder als van de ouders en de kinderen. Hieronder kunt u lezen wat er van alle partijen wordt verwacht:

Wat van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht:         
-        U zorgt ervoor dat uw kind op tijd klaar staat.
-        U helpt zonodig bij in- of uitstappen
-        U geeft zo vroeg mogelijk aan de vervoerder door wanneer uw kind niet mee gaat; dit geldt zowel voor de heen- als voor de 
         terugweg.
-        Na een ziekteperiode geeft u zelf zo vlug mogelijk door wanneer uw kind weer meegaat.
-        U geeft de chauffeur informatie over een mogelijke handicap van uw kind, zodat hij/zij weet hoe hiermee om te gaan.
-        Wijzigingen geeft u door aan de vervoerscoördinator van uw gemeente.
-        Problemen of klachten meldt u óf bij school, óf bij de vervoerder. Wanneer er geen oplossing komt, kan de vervoerscoördinator van de
         gemeente ingeschakeld worden (zie alinea “klachten”).
-        U bespreekt met uw kind hoe hij/zij zich moet gedragen. Regels zijn: blijven zitten, fatsoenlijk taalgebruik, respect voor andermans
         eigendommen, nalaten van alles wat veilig rijden in gevaar brengt.

 
Wat van het kind wordt verwacht:

-        Het kind gedraagt zich fatsoenlijk in de bus.
-        Het kind luistert naar de chauffeur.
-        Het kind blijft op de plaats zitten en respecteert andermans eigendommen.
-        Geen wapens, in welke vorm dan ook, mogen worden meegenomen, ook geen aanstekers of lucifers.
-        Niet eten en drinken in de bus.
-        Niet spugen, schoppen, slaan of dreigende taal richting andere kinderen of de chauffeur.

Wat van de chauffeur/begeleider wordt verwacht:

-        De chauffeur houdt zich aan de richtlijnen die hem/haar door het vervoersbedrijf zijn aangereikt.
-        Tijdens de rit geldt een absoluut rookverbod.
-        Als de chauffeur de bus verlaat, haalt hij/zij de sleutels uit het contact.
-        De chauffeur voert de rit uit volgens de in de bus aanwezige routebeschrijving en wijkt daar alleen van af bij wegomleggingen of
         wanneer hij/zij opdracht heeft gekregen van het vervoerbedrijf.
-        Bij problemen met kinderen licht de chauffeur de school, het vervoersbedrijf en, indien nodig, de vervoerscoördinator van de gemeente in.
-        De chauffeur haalt de kinderen bij de vooraf gesproken plaats op en zet ze daar ook weer af.
-        De chauffeur mag pas gaan rijden als de kinderen op hun plaats zitten, met de veiligheidsgordels vast.
-        Als de chauffeur van de ouders wijzigingen doorkrijgt, verwijst hij/zij hen naar de vervoerscoördinator van de gemeente.
-        De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels en let op de snelheid.
-        De chauffeur let op zijn/haar taalgebruik.
-        De chauffeur helpt de kinderen die gebruik maken van een rolstoel bij het in- en uitstappen en zet de rolstoel aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten vast.

Klachten:
Hieronder staat aangegeven waar u met welke klachten terecht kunt:

School:

Klachten over        kinderen in de bus

                            in- en uitstappen bij school.

Vervoerbedrijf      (zie namen hiervoor):

Klachten over         kinderen in de bus             

                             de chauffeur

                             het vervoermiddel

                             de veiligheidsvoorzieningen.                            

Vervoerscoördinator van de gemeente (zie namen hiervoor):

Klachten over        de opstapplaatsen

                            de reistijden

                            de routes

                            het vervoerbedrijf

                            en alle andere klachten.

Kunnen problemen niet opgelost worden en blijven er klachten, dan kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. B&W zijn verplicht u schriftelijk antwoord te geven. Mocht u zich daarmee ook niet kunnen verenigen, dan kunt u een bezwaar indienen bij de onafhankelijke commissie rechtsbescherming van uw gemeente.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden